ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen
แผนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) ปี 2565 Download
แผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการฝึกอบรมภายนอก และภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 Download
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข(โครงการ) ปี 2565 Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าช่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการและอื่นๆ 2565 Download
แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2565 Download
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เภสัชกรรม ปี 2565 Download
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เทคนิคการแพทย์ ปี 2565 Download
แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรมทั้งเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปี2565 Download
แผนจัดซื้อยา เภสัชกรรม ปี 2565                                                                                                      Download
แผนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) ปี 2565 Download
แผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการฝึกอบรมภายนอก และภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564-2566 Download
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข(โครงการ) ปี 2565 Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าช่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการและอื่นๆ2565 Download
แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2565 Download
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เภสัชกรรม ปี 2565 Download
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เทคนิคการแพทย์ ปี 2565 Download
แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรมทั้งเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปี2565 Download
แผนจัดซื้อยา เภสัชกรรม ปี 2565 Download