ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอัโนมัติตรวจนับเม็ดเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์(Complete Blood Cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)          Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร Download
เอกสาร ประกวดราคาการเช่าเครื่องอัตโนมัติตรวจนับเม็ดเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (Complete Blood Cell)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒            Download
ประกวดราคาการเช่าเครื่องอัตโนมัติตรวจนับเม็ดเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (Complete Blood Cell)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ Download
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                           
Download
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
Download
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ 3 Download
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ 3 Download
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ 2 Download
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประมูลขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๕ Download
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร Download
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง Download

แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Download
ประกาศอัตราค่าบริการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      Download
ขอส่งแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
แผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฎิบัติการ/อวุโส/ชำนาญการ  Download
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงานปฏิบัติการอาวุโสชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
Download
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 Download
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา Download
แผนจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง

Download