ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT 1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 บันทึกคำสั่งคณะทำงานเผยแพร่เว็บไซต์
2 คำสั่งคณะทำงาน
♦3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
♦1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
   ♦1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
   ♦1.2 นโยบายของผู้บริหาร
   ♦1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
   ♦1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ♦1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
   ♦1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เ กี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ♦1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   ♦1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
♦2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
♦8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
♦9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
♦10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
♦11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
♦12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
♦13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
♦14. คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
♦15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ยังไม่ถึงรอบประเมิน)
♦16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ยังไม่ถึงรอบประเมิน)
♦17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ♦17.1 รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564)
   ♦17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
   ♦17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
             - เดือนตุลาคม 2564
             - เดือนพศจิกายน 2564
   ♦17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
   ♦17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)
           - เดือนตุลาคม 2564
           - เดือนพศจิกายน 2564
           - เดือนธันวาคม 2564
           - เดือนมกราคม 2565
           - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
           - เดือนมีนาคม 2565 

          - เดือนเมษายน 2565

         - เดือนพฤษภาคม2565

         - เดือนมิถุนายน 2565
    ♦18. แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ข้อมูล    แบบฟอร์มเผยแพร่ MOIT2 2-8  แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.1  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564
   ♦1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
   ♦2. รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ♦3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
♦1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุ วันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
   ♦1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
   ♦1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
   ♦1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
          - แผนงบลงทุน
          - แผนงบดำเนินงาน
   ♦1.4 คำสั่งมองหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
   ♦1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
        - รายการจัดสรรงบประมาณ
        - แผนจัดซื้อจัดจ้าง
♦2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
   ♦2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
       - เดือนตุลาคม 2564
       - เดือนพศจิกายน 2564
       - เดือนธันวาคม 2564
       - เดือนมกราคม 2565
       - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
       - เดือนมีนาคม 2565
      - เดือนเมษายน 2565
      - เดือนพฤษภาคม 2565
♦2.2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
     ♦ไตรมาส 1
          - เดือนตุลาคม 2564
          - เดือนพศจิกายน 2564
          - เดือนธันวาคม 2564
     ♦ไตรมาส 2
         - เดือนมกราคม 2565
         - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
         - เดือนมีนาคม 2565
    ♦ไตรมาส 3
        - เดือนเมษายน 2565
        - เดือนพฤษภาคม 2565
    ♦ไตรมาส 4

        - เดือนกรกฎาคม 2565
        - เดือนสิงหาคม 2565

        - เดือนกันยายน 2565
♦2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   ♦ไตรมาส 1
       - เดือนตุลาคม 2564
       - เดือนพศจิกายน 2564
       - เดือนธันวาคม 2564
   ♦ไตรมาส 2
      - เดือมกราคม 2565
      - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
      - เดือนมีนาคม 2565
   ♦ไตรมาส 3
     - เดือนเมษายน 2565
     - เดือนพฤษภาคม 2565
♦3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
    ♦3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          - ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
          - ประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
    ♦3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
    ♦3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    ♦3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ♦ไตรมาส 1
    ♦1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          - เดือนตุลาคม 2564
          - เดือนพศจิกายน 2564
          - เดือนธันวาคม 2564
   ♦2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
         - เดือนตุลาคม 2564
         - เดือนพศจิกายน 2564
         - เดือนธันวาคม 2564
   ♦3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
        - เดือนตุลาคม 2564
        - เดือนพศจิกายน 2564
        - เดือนธันวาคม 2564
  ♦ไตรมาส 2
   ♦1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
       - เดือนมกราคม 2565
       - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
       - เดือนมีนาคม 2565
  ♦2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
       - เดือนมกราคม 2565
       - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
       - เดือนมีนาคม 2565
  ♦3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
       - เดือมกราคม 2565
       - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
       - เดือนมีนาคม 2565
  ♦ไตรมาส 3
   ♦1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
       - เดือนเมษายน 2565
      - เดือนพฤษภาคม 2565
   ♦2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
      - เดือนเมษายน 2565
     - เดือนพฤษภาคม 2565

     - เดือนมิถุนายน 2565

     - เดือนกรกฎาคม 2565

     -เดือนสิงหาคม 2565

     - เดือนกันยายน 2565
  ♦3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
     - เดือนเมษายน 2565
     - เดือนพฤษภาคม 2565
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ♦1. บันทึกข้อความลงนามและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ♦2. บันทึกข้อความลงนามและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ♦3. แบบขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
   ♦1. MOIT7 บันทึกเผยแพร่
   ♦2. MOIT7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   ♦3. MOIT7 วาระประชุม
   ♦4. MOIT7 เเจ้งเวียน
   ♦5. MOIT7 แบบฟอร์มเผยเเพร่

  ♦6. MOIT7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลมาตรการ
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ♦1. MOIT8 บันทึก
   ♦2. MOIT8 ประกาศ
   ♦3. MOIT8 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
   ♦4. MOIT8 แบบฟอร์มเผยเเพร่
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย
   ♦1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยว กับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
    ♦1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
    ♦1.2 โครงการ
   ♦2. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
   ♦3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
   ♦1.หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
    ♦1.1 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
    ♦1.2 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ♦2.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
    ♦3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ♦3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
   ♦1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
   ♦2.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ไข
   ♦3.สรุปผลการดำเนินงาน
    ♦3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   ♦4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  ♦1. หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
   ♦1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
   ♦1.2โครงการ/กิจกรรม

♦2. คำสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล

♦3. หนังสือเชิญประชุม

♦4. รายงานการประชุม

♦5. ภาพประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการสถานพยาบาล

♦6. แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

♦7. ใบเซ็นต์ชื่อเข้"ร่วมการประชุม
MOIT 13 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  ♦1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ♦2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  ♦3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  ♦4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ♦5. การกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  ♦1. บันทึกเผยแพร่จริยธรรม
  ♦2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรื่องแนวปฏิบัติตามจริยธรรม
  ♦3. หนังสือเวียน
  ♦4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ♦5. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
  ♦6. แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

  ♦7. รายงานการติดตามเรื่องเกณฑ์จริยธรรมฯ
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนบทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
  ♦1. แบบฟอร์มขอขึ้นเว็บไซต์
  ♦2. ขออนุมัติกำหนดแนวทางปฏิบัติ
  ♦3. ใบยืมครุภัณฑ์ภายใน/ภายนอกสำนักงาน
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  ♦1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ♦1.1บันทึกขออนุมัติขอจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
    ♦1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
    ♦1.3แบบฟอร์มคำขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  ♦2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ♦2.1 - บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมระจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ใบขออนุญาตเผยแพร่
    ♦2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ♦2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ♦1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   ♦2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   ♦3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ♦1. ขออนุมัติเผยแพร่ ผลงานชมรมจริยธรรม รอบ6เดือน65
   ♦2. สรุปผลงานชมรมจริยธรรม รอบ6เดือน65
   ♦3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ผลงานชมรม รอบ6เดือน65

   ♦4.รายงานก.ารติดตามงานจัดทำแผนฯ

   ♦5. รายงานการติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรม
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
   ♦1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
    ♦1.1 ภาพถ่าย วัน เวลา สถานที่ จัดประชุม
   ♦2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
   ♦3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
   ♦4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
   ♦5. แบบฟอร์มขอการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

   ♦1. บันทึกเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ
   ♦2. แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
   ♦3. หนังสือแจ้งเวียนฯ
   ♦4. บันทึกรับทราบกำกับติดตาม แบบรายงานฯ
   ♦5. แบบฟอร์มขอเผยแพร่
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … ”
   ♦1.1 แนวทางดำเนินกิจกรรมชมรม STRONG
   ♦1.2 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ♦1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
   ♦2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

        ♦2.1 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS
   ♦3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
   ♦1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
    ♦1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
    ♦1.2 โครงการ
  ♦2. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  ♦3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  ♦1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
  ♦2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  ♦3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
  ♦4. ภาพถ่ายกิจกรรม
  ♦5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ♦6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรมต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เครารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  ♦1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  ♦2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  ♦3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
  ♦4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน         4.1 หนังสือแจ้งเวียน
  ♦5. บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

  ♦6. การติดตามเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

  MOIT 23 PrintScreen