ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

messageImage 1669707163222

 

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

******************************************************************************

MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          - MOIT 1.1 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
          - MOIT 1.2 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
          - MOIT 1.3 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
          - MOIT 1.4 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566    
          - MOIT 2.1 รานงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566
          - MOIT 2.2 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566

MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
        - MOIT 1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาบการบริงาน ปี พ.ศ. 2566  โครงสร้างผังผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
        - MOIT 1.2 นโนบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566
        - MOIT 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566โครงสร้างหน่วยงาน
        - MOIT 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
        - MOIT 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
        - MOIT 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิกเห็น
        - MOIT 3 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม
        - MOIT 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2565
        - MOIT 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        - MOIT 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.jpg
        - MOIT 7 ยุทธ์ศาสตร์ชาติ
        - MOIT 8 นโยบายของหน่วยงาน
        - MOIT 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ
        - MOIT 10 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565รายงานผลการดำเนินการ
        - MOIT 10 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565
        - MOIT 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566


MOIT 3 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT 4 มีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

          MOIT 1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ

          - MOIT 1.4 คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดและ

          - MOIT 2 ประกาศกระทรวงฯ

          - MOIT 2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          - MOIT 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ

          - MOIT 4.3 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป

          - MOIT 4 3.1 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อ 
          - MOIT 4.4 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป  

 

MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

          -MOIT 5 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565   MOIT 5 สขร.1 ธันวาคม2565 - Copy

          -MOIT 5 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในหน่วยงาน ปี 2565 และปี 2566

MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการเร้องเรียน

MOIT 10 มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีม่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

MOIT 12 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปี 2565-2566

MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2566

MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566

MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

MOIT 19 มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน