ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

messageImage 1669707163222

 

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

******************************************************************************

MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
              - MOIT 1.1 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
              - MOIT 1.2 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2566
              - MOIT 1.3 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
              - MOIT 1.4 ประกาศนโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566    
              - MOIT 2.1 รานงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566
              - MOIT 2.2 รายงานสรุปข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี พ.ศ. 2566

MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
            - MOIT 1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาบการบริงาน ปี พ.ศ. 2566  โครงสร้างผังผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
            - MOIT 1.2 นโนบายการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2566
            - MOIT 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566โครงสร้างหน่วยงาน
            - MOIT 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
            - MOIT 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
            - MOIT 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิกเห็น
            - MOIT 3 พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม
            - MOIT 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2565
            - MOIT 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

            - MOIT 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.jpg
            - MOIT 7 ยุทธ์ศาสตร์ชาติ
            - MOIT 8 นโยบายของหน่วยงาน   
            - MOIT 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ
            - MOIT 10 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565รายงานผลการดำเนินการ   MOIT 2 10 รายงานผลของแผน
            - MOIT 10 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565
            - MOIT 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

            -MOIT 2.16 ร้องเรียนรอบ 6 เดือน   MOIT 2-16 รายงานเรื่องร้องเรียน

            -MOIT 2.17 ร้องเรียนรอบ 6 เดือน MOIT 2-17 รายงานสรุปขัอร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ

MOIT 4 มีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

             - MOIT 1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ

             - MOIT 1.4 คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดและ

             - MOIT 2 ประกาศกระทรวงฯ

             - MOIT 2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

             - MOIT 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ

             - MOIT 4.3 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป

             - MOIT 4 3.1 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อ 
             - MOIT 4.4 ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากรเพื่อป  

             -MOIT 4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  MOIT 4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส

MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

             -MOIT 5 รายงาน สขร.1 ต.ค.2565   MOIT 5 สขร.1 ธันวาคม2565 - Copy -MOIT 5 รายงาน สขร.1 พ.ย.2565

             -MOIT 5 รายงาน สขร1 มกราคม 66  -MOIT 5 รายงาน สขร1 กุมภาพันธ์ 66  -MOIT 5รายงาน สขร1  มีนาคม 66

             -MOIT 5 สขร.1 เมษายน 2565         -MOIT 5 สขร.1 พฤษภาคม 2566  MOIT 5 สขร.1 มิถุนายน 2566  MOIT 5 สขร.1 กรกฎาคม 2566  MOIT 5 สขร.1 สิงหาคม 2566

             -MOIT 5 สขร.1 กันยายน 2566

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

             MOIT 6 แผนพัฒนาบุคลากร 2566

            - MOIT 6.2  บันทึกแผนพัฒนาบุคลากร

            - MOIT 6.2 แผนพัฒนาบุคลากร 2566

           

MOIT 7 มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในหน่วยงาน ปี 2565 และปี 2566

            MOIT7 ผลการปฏิบัติงาน

            MOIT 7 ผลการปฏิบัติราชการ 1เมาายน2566

MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม 

             MOIT 8 ภาพประชุม

             - MOIT 8 ประชุมอบรม

MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการเร้องเรียน

            -MOIT 9 บันทึกคู่มือรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

MOIT 10 มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

            MOIT 10 รายงานเรื่องร้องเรียน

            - MOIT 10.1 ร้องเรียนรอบ 6 เดือน

            - MOIT 10.2 ร้องเรียนรอบ 6 เดือน

           -MOIT 10 รายงานเรื่องร้องเรียน

           -MOIT 10 รายงานสรุปขัอมูลเชิงสถิติ

MOIT 11 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีม่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

             MOIT 11 โครงการ

             - MOIT 11 โครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

MOIT 12 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

             - MOIT 12 ประกาศมาตราการการป้องกันการรับสินบน 2566

              MOIT 12 รายงานการกำกับ การติดสินบน

            -MOIT 12 รายงานการกำกับมาตรการใช้รถราชการ

            -MOIT 12 รายงานการรับสินบน

            -MOIT 12 รายงานการรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปี 2565-2566

             MOIT 13 แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

             - MOIT 13 ประกาศมาตราการทุจริตการเบิกจ่ายยา 2566

MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

              1.MOIT 14 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุ 2566

              2.MOIT 14 การยืมพัสดุ

              3.MOIT 14 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัส

MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2566

              MOIT 15.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปราม 

              - MOIT 15.1 จัดทำแผนปกิบัติการป้องกันฯ

              - MOIT 15.2 จัดทำแผนคุณธรรม

MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566

                - MOIT 16.1 รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติและป้องกัน

               - MOIT 16.2 รายงานกำกับตามตามคุณธรรม

              -MOIT 16 รายงานการติดตาม การทุจริตประพฤติมิชอบ

              -MOIT 16 รายงานการติดตาม คุณธรรมฯ

              -MOIT 16.1 รายงานส่งเสริมคูณธรมม รอบ12 เดือน

              -MOIT 16.2 รายงานปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ12 

MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

               MOIT 17 บันทึกขออนุมัติประชุม

               MOIT 17 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

               - MOIT 17.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

              -MOIT 17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

               MOIT 18 งานสารบรรณโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยแจ้ง

MOIT 19 มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

               MOIT 19 MSRS การเรี่ยไร

               MOIT 19 รายงาน MSRS

MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

               MOIT 20 โครงการ

               MOIT 20 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2566(1)

               MOIT 20 รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

               - MOIT 20 ประชุมอบรม

MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

               1.MOIT 21 ประกาศนโยบาย ITA 2566

               2.MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์

               3.MOIT 21 ประกาศเจตนารมณ์การทุจริตรัฐมนตรี

MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน                                

               1.MOIT 22 ประกาศเจตนารมย์กระทรวง

               2.MOIT 22 ประกาศมาตราการการลวงละเมิดงเพศ 2566

               3.MOIT 22 ความละเมิดคุมคามทางเพศ